Menu
SVAZEK OBCÍ 1866
Mikroregion„Svazek obcí 1866“

Členské obce

Stanovy

STANOVY SVAZKU OBCÍ 1866

Část prvá Obecná ustanovení

 • Článek I. Základní ustanovení

Svazek obcí, s identifikací podle následujícího článku II. těchto stanov, byl vytvořen transformací původního „Sdružení obcí 1866“, IČO: 69860947, 549 48 Studnice u Náchoda čp. 1, okres Náchod a přistoupením obce Slatina nad Úpou, podle ustanovení §151, odst. /5/ zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, po schválení „Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ zastupitelstvy členských obcí. Stanovy svazku obcí vycházejí z dosavadních praktických zkušeností „Sdružení obcí 1866“ při respektování ustanovení §50, odst. /2/ zákona o obcích. Ve všech článcích stanov se svazek obcí označuje výrazem „svazek“.   

 • Článek II. Identifikace svazku

/a/Zakládajícími členy svazku jsou obec Červená Hora, IČO: 00486299, se sídlem Červená Hora 58, 549 41 Červený Kostelec, Obec Provodov-Šonov, IČO: 00272957, se sídlem Provodov – Šonov 134, 549 08 Šonov u Nového Města nad Metují, Obec Slatina nad Úpou, IČO: 00273023, se sídlem 549 47  Slatina nad Úpou 65, Obec Studnice, IČO: 00273082, se sídlem 549 48 Studnice 1, Obec Vysokov, IČO: 00653497, se sídlem 549 12 Vysokov 108 a Obec Žernov, IČO: 00273295, se sídlem  Žernov 112, 552 03  Česká Skalice, vše okres Náchod.

/b/ Název dobrovolného svazku obcí je „SVAZEK OBCÍ 1866“, jeho sídlem 549 48 Studnice u Náchoda čp. 1.

/c/ Předseda svazku má právo zřídit úřadovnu s cílem přiblížit organizačně-administrativní práce svazku místu výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není dotčeno sídlo svazku  podle předchozího odstavce /b/.

 • Článek III. Statut svazku

/a/ Svazek se zakládá na dobu neurčitou. Způsoby a postupy zrušení svazku jsou upraveny v článku XXVIII. těchto stanov.

/b/ Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým  svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.

/c/ Případný  podíl členů svazku na úhradě ztráty z hospodaření svazku je upraven v článku XXI. těchto stanov.

/d/ Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

 • Článek IV. Předmět činnosti svazku

/a/ Základním motivem činnosti svazku je ochrana společných zájmů členských obcí, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích akcí a aktivit, naplňujících základní poslání svazku – přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech občanů členských obcí a návštěvníků tohoto mikroregionu.

/b/ Svazek se dále v předmětu své činnosti inspiruje zásadami Programu obnovy venkova, předvstupních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce a dalších podobných národních a mezinárodních programů.

/c/Jednotlivými činnostmi svazku jsou zejména:

 1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
 2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obydlenosti.
 3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
 4. koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
 5. Slaďování  zájmů a činností místních samospráv a hájení zájmů svazků před orgány státní správy.
 6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
 7. Zastupování   členů  svazku  při jednání  o společných  věcech s třetími osobami ( orgány  státní  správy,   obchodními   partnery,  kontrolními orgány  apod. ).
 8. Zajišťování a vedení  předepsané  písemné, výkresové,  technické a  jiné agendy jednotlivých společných akcí.
 9. Propagace svazku a jeho zájmového území.

/b/ Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce  a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí,ale korespondují se zájmy a záměry a s předmětem činnosti svazku jako celku. Pro odpovědnost za tyto akce a jejich finanční, účetní  a dokumentační zabezpečení platí stejné zásady, jako pro společné akce všech členských obcí.

Část druhá Členství a členské poměry ve svazku

 • Článek V. Vznik členství

/a/ Prvými členy svazku jsou jeho zakladatelské obce – účastníci „ Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“, uvedení v článku II. těchto stanov.

/b/ O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce na základě usnesení zastupitelstva obce. Jejich členství vznikne rozhodnutím sněmu svazku, podpisem dodatku stanov starostou žadatelské obce a složením vstupního vkladu.

 • Článek VI. Zánik členství

/a/ Členství ve svazku zaniká výpovědí členské obce, neuhrazením členských příspěvků  do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti, vyloučením ze svazku a při zániku právní subjektivity členské obce.    

/b/ Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku nejpozději do 31.12. běžného roku, aby členství ve svazku skončilo k 31.12. roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných případech – například při zániku právní subjektivity obce. Obec , která  podala výpověď z členství   ve svazku, se tím nezbavuje povinnosti

zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční příspěvek.

/c/ Institut vyloučení ze svazku lze použít jen při hrubém porušení stanov, například při zcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku, protiprávního jednání obce vůči svazku a podobně. K vyloučení ze svazku musí dát souhlas 2/3 všech členů sněmu.

/d/ Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za jeho závazky, vzniklými v době jeho členství ve svazku, v míře, stanovené v článku IXX. těchto stanov.

/e/ Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení svazku podle článku XXVIII. těchto stanov.

 • Článek VII. Práva členských obcí a jejich občanů

/a/ Základními právy členů svazku jsou:

 1. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry svazku,
 2. navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku,
 3. nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o hospodaření a správě majetku svazku,
 4. účastnit se na činnosti orgánů svazku,
 5. podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel, uvedených v článku IXX. těchto stanov,

/b/ Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku dále upravena rozhodnutím sněmu.

/c/ Občané členských obcí svazku jsou oprávnění účastnit se zasedání orgánů svazku a nahlížet do zápisu  o jejich jednání a podávat těmto orgánům  písemné  návrhy.

 • Článek VIII. Povinnosti členů svazku

/a/ Základními povinnostmi členů svazku jsou:

 1. důsledně dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí sněmu,
 2. složit vstupní vklad podle článku IXX. těchto stanov,
 3. platit roční řádné a mimořádné členské příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí sněmu,
 4. nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí sněmu, chránit jej a dále přispívat k jeho rozmnožování a účelnému využívání,
 5. slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku,
 6. aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci jednotlivých aktivit a akcí svazku,
 7. prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku,
 8. propagovat svazek mezi občany obcí, u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ, nadací, obecně prospěšných společností, fondů, škol, zastupitelských orgánů a dalších institucí.

/b/ Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku dále upraveny rozhodnutím sněmu.

 • Článek IX. Vzájemné vztahy členských obcí a svazku

/a/ Vzájemné vztahy členských obcí a svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně, se vždy upravují samostatnými písemnými smlouvami podle platných právních norem.

/b/ Je-li členská obec vůči svazku nebo svazek vůči členské obci v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel nárok na úrok z prodlení k tíži dlužníka. Výše úroku se řídí právní normou platnou v době vzniku nároku na úrok z prodlení.

Část třetí Orgány svazku

 • Článek X. Vymezení orgánů svazku

Orgány svazku jsou sněm, předseda svazku, 1. místopředseda svazku, 2. místopředseda svazku a revizní skupina.

 • Článek XI. Sněm

/a/ Sněm je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze. Členy sněmu jsou starostové a místostarostové všech členských obcí svazku. Každý člen sněmu má při jeho jednání jeden hlas.

/b/  Do působnosti sněmu patří zejména:

 1. přijímat, měnit a doplňovat stanovy svazku,
 2. přijímat nové členy svazku,
 3. vylučovat členy svazku,
 4. rozhodovat o výši, termínu a způsobu  úhrady vstupních vkladů a pravidelných ročních a mimořádných finančních příspěvků,
 5. volit a odvolávat předsedu svazku, místopředsedy a revizní skupinu, jmenovat tajemníka svazku a kontrolovat činnost těchto orgánů a osob,
 6. schvalovat roční rozpočet a roční účetní závěrku svazku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků, resp. o úhradě ztráty z hospodaření,
 7. rozhodovat o nákupu, o nakládání s majetkem(zejména nákup, prodej, pronájem) a prodeji majetku svazku: u majetku, podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav,
 8. schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast dalších osob na nich,
 9. rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech,
 10. schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací,
 11. rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku a o s tím souvisejících opatřeních.

/c/ Výčet působnosti sněmu podle odstavce /b/ jej neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů sněmu.

 • Článek XII. Předseda svazku

/a/ Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými  zasedáními sněmu a jedná navenek jeho jménem.

/b/   Předsedu svazku volí sněm na dobu čtyř let. Tento orgán jej také odvolává.

/c/  Do věcné působnosti předsedy svazku patří zejména:

 1. nejméně 4x do roka svolávat sněm formou písemných pozvánek s uvedením   programu  jednání, věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh a  ve spolupráci s orgány členských  obcí svazku informovat jejich občany o konání sněmu.
 2. Bez zbytečných časových odkladů doručit členským obcím  zápis ze sněmu a zajistit, aby byl na příštím sněmu připomínkován a schválen.
 3. Řídit a kontrolovat práci místopředsedů a tajemníka svazku.
 4. Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat za svazek s tím související písemnosti v duchu článku XVII. těchto stanov.
 5. Zajišťovat vedení účetnictví a daňové agendy svazku.
 6. Zajišťovat archivaci písemností svazku.
 7. Předkládat sněmu roční účetní závěrku a roční rozpočet svazku k projednání a schválení.
 8. Organizovat práce při splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení a zániku svazku.
 9. Plnit úkoly uložené sněmem svazku.
 • Článek XIII. Místopředsedové svazku

/a/ Místopředsedové svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti,  v jiných případech pouze na základě pověření předsedy svazku

/b/ Místopředsedové svazku vykonávají svoji funkci podle pořadí uvedeného      v článku X. těchto stanov a to v rozsahu kompetencí předsedy svazku.

/c/ Místopředsedy  svazku  volí sněm   na dobu  čtyř let. Tento orgán  je také odvolává.

 • Článek XIV. 

e) Revizní skupina svazku

/a/ Revizní  skupina  sleduje a  kontroluje  práci  předsedy, místopředsedů  a

tajemníka  svazku  a  posuzuje,  zda  je  jejich  činnost  v souladu  se stanovami

svazku.  Revizní skupina má proto právo nahlížet  do  všech písemností svazku

a účastnit se  sněmu  a  jednání  zástupců  svazku se   třetími osobami. Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky  dobrovolného svazku obcí.Ve   své práci je výhradně podřízena sněmu svazku.

/b/ Revizní  skupinu  tvoří   členové   zastupitelstev  členských  obcí